Dewey användarmöte 2013

Idag har jag varit på det första svenska Dewey användarmötet, på KB i Stockholm. Jag tänkte publicera mina anteckningar här på bloggen, endast lätt redigerade. Det ska sägas att jag har mest antecknat sådant som är intressant/relevant för mig, i min situation. Jag (miss)sköter ett pyttelitet specialbibliotek som har eget hylluppställningssystem och det är high time att detta byts ut mot något vettigt, exempelvis Dewey.

Det sades även en del om folkbibliotek och skolbibliotek som jag inte har antecknat så noggrant, men ni kan titta på tweetsen från dagen med hjälp av Storify.

För den hugade kommer här mina något osammanhängande anteckningar, i ett enda långt stream of consciousness:

Harriet Aagaard inleder med att beskriva den svenska dewey-historien. 2008 bestämde sig KB för att övergå, på den vägen är det. Översättning, mappning osv.

Sab-matchningen används också i webdewey search, möjliggör samsökning på klassifikation, på både ddk koder och indextermer. Gå till bläddra ämnesvis i webblibris.

Syftet med dewey projektet

Internationalisering, rationalisering, kvalitetshöjning

Harriet är numera den enda kvar som arbetar med dewey på KB, hon ansvarar nu WebDewey och WebDeweySearch. Mer översättning behövs samt färdigbyggda koder.

Arbetsgrupp nu bildad av representanter från både universitets och folkbibliotek. Kan påverka men också stödja svenska deweyredaktionen (Harriet alltså). Del av KBs inflytandestruktur, under expertgruppen för metadata.

Internationella förhållanden: 4 redaktörer på library of congresss. Finns också rådgivande organ, Editorial Policy Commitee.

Julianne Beal, LoC

Number building tool:

You can search along the way, see your history as you are building, you can reuse numbers and share with others at library, Kan användas sen som ytterligare accesspoints i 085 fältet. Förebygger mänskliga misstag. Man arbetar fortfarande på arbetsflödet…. De har inte löst hur redaktörerna ska kontrollera nummer man submittat.

Man kan välja om ens byggda kod bara ska synas för en själv, ens institution eller för hela världen.

Annat nytt:

EPC möte i maj, många synpunkter från svenska Dewey användare. Tex ska marental och parental leave föras samman  i ett nummer.

Hylluppställning

Dewey kan justeras för att passa varje bibliotek, nummer kan förkortas precis där det passar. Vissa ämnen vill kanske ett bibliotek ha fler siffror, för andra ämnen ett kortare nummer. Försök att alltid bryta på ett logiskt ställe, inte bara för att man bestämt att bryta efter visst antal siffror.

I webdewey kan man gå ut i sin opac och se hur man gjort tidigare.

Book numbers (call number)

Cutter numbers, kan genereras online

Många sätter bokstav framför numret för att underlätta I biblioteket, tex för skönlitteratur I folkbibliotek. Fic fictional, B Biographies, osv. Finns hjälp att få med Dewey info, som kan ge översättnignar av terminologi.

Många bibliotek i USA använder många subject headings, så är bekväma med korta ddk koder. Omvänt förhållande brukar också råda, lång kod om man inte har för vana att vidhäfta många ämnesord.

Cutter number bygger på författarens namn, verkets titel osv. Kom före streckkoderna för att skilja på exemplaren, behövs inte riktigt längre.

Skyltar med termer utesluter inte att man använder dewey-koder.

Eftermiddag:

BTJ Svepet Anders Cato

BTJ har precis börjat leverera ddk med de marc postar de levererar. Svårt för dem veta hur olika bibliotek vill klassa. Databas tilldelar ddk efter vilken sab-kod boken fått. Man funderar på om samma system, MAS skulle kunna leverera klartext indelning också, eftersom det oftast är det folkbibliotek använder för uppställning.

Nationalbibliografin

24 pers, huvudsyssla att katta svensk tryck. Alla på NB klassar alla ämnen, inga ämnesexperter. NB har inte alltid klassat boken, bara för att det står Nb på bibliografiska posten. Görlathundar som finns i Verktygslådan. Givna koder för tex läromedel. De har försökt att vara noggranna och göra rätt från början eftersom tidigare klassningar blir normgivande.

Linköpings universitetsbibliotek

Har ändrat över 100 000 exemplar hittills .

De ställer inte upp på fullständig klassifikation, för att hålla ihop områden som annars skulle splittrats. Ger tydligare ämnesgrupperingar, blir enklare att ställa upp och hyll-browsa.

Hyllistan innehåller 415 hyllsigna, färre än med SAB.

Allt kommer inte att göras om till Dewey, utan kommer att bilda en avslutad SAB samling. Skönlitteratur, tidskrifter och bokserier, läromedel och andra specialsamlingar.

Har tagit kontinuerliga statistikuttag för uppföljning.

Hur vet man att man gör om rätt böcker? De som lämnas tillbaka? SAB-böcker som lånats ut x antal gånger under viss tid.

Malmö Högskola, Maria Gullberg

Har haft DDK i 2 år. De har en DDK-lista för varje bibliotek. De överväger gemensam lista pga att institutioner flyttar mellan biblioteken. Nya exemplar får numera ddk kod, äldre upplagor görs också om. På Orkanen minskar sab-samlingen med ca 1000 ex per månad. En del genom gallring.

Uppställningsmässigt är biblioteket som en löparbana , med SAB på yttervarvet och Dewey på innervarvet. Båda klassningarna/samlingarna på samma hylla alltså. Läromedel är undantag, de har egen hylla med klartext.

I senaste enkäten till användarna var betyget blandat en del tyckte det var lättare att hitta, en del tyckte man skulle sluta flytta runt böcker.

Malmö stadsbibliotek – Stretching inför Dewey Lina Berglund.

Har inlett arbete med hyllista med hjälp av KBs konverteringstabell. De har övervägt klartext istf siffror i katalog och på skyltar osv. Fördelarna med att inte avvika från internationella normer överväger. Viktigt att planera i god tid!

Övergången börjar med Slottets facklitteratur. Under 2013 undersöker man hur man ska gå till väga i detalj, under 2014 hoppas man kunna börja implementera.

DDK på hyllan, Umeå UB

Inga pengar för att arbeta med äldre material, alltså ny svit för DDK. Fanns redan 25 sviter. Många väldigt grova avdelningar inom SAB och ingen klartext på gavlarna i biblioteket.

Hylluppställning: ny svit! DDK och sen numerus currens, DDK och därefter alfabetiskt? Enbart numerus currens? Hyllista?

Gjorde studiebesök till Norge, där man ställde upp på full klassifikation. Så det är Umeå UBs val, ger långa etiketter men de skriver koden tre siffror i rad och staplar på varandra, ändå rätt snyggt. Hyllgavlar där det också står i klartext.

Problem med flerbandsverk som är klassade på delen, då kan en förkortad klassning hjälpa så att de olika banden får stå ihop.

Gästforskare och forskare som varit utomlands känner igen sig. En svårighet är att ställa upp rätt, text att inte tolka .9 som mindre än .86 .

Umeå stadsbibliotek

Kommer snart att flytta till nytt kulturhus. Efter flytt ska ddk vara grund för hylluppställning.

Diskussion:

De som arbetar med hyllista poängterar att det är mycket jobb med hyllista. Både Maria G. och Harriet är intresserade av att ha förkortade koder, kanske behöver vi inte klassa in i minsta detalj.

DEL II

Harriet:

Deweybibliotek: bibliotek som fattat beslut om övergång

25 högskolebibliotek, 12 specialbibliotek, 5 folkbibliotek (2 använder i det dagliga), KB och BTJ

Utbildning: nu snart inom olika områden, närmast i musikklassifikation.

Webbutbildning! Inom introduktion, nummerbyggnation, Särskilda områden i DDK, hyllplacering, hur blir man ett DDK-bibliotek? Osv.

Länsbiblioteken kommer att få stöd så att de kan hålla i utbildningar för folkbibliotekarier.

Hylluppställning:

Ny hylla eller göra om allt? Blandad uppställning? Hyllvänlig DDK-kod?

Även förkortad kod kan bli lång! Exempel MAH.

Finns färdig kortad kod i WebDewey om man gör förinställning att man vill se förkortad segmentering. Harriet arbetar för att vi ska få den förkortade koden vid hämtning av marcposter i Libris.

Tre siffror på varje rad tycker Harriet är bra lösning för bokryggen.

Frågor:

Number buidling tool i svenska WebDewey? På gång, Harriet diskuterar med OCLC och LoC.

Relation mellan Svenska Ämnesord och Dewey? Förenklade svenska ämnesord har gjort att man inte kan få mappning för mer komplexa koder. Under en tid så uppdaterades inte heller mappningen, men det är igång igen så att man får svenska ämnesord när man använder svenska webdewey.